ZPECTER IT SUPPORT AS PERSONVERNERKLÆRING

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

ZPECTER IT SUPPORT AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.ZITS.no.

Personvern er viktig i ZPECTER IT SUPPORT sine leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Daglig leder i ZPECTER IT SUPPORT AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av ZPECTER IT SUPPORT AS.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av ZPECTER IT SUPPORT?

 

  1. Kunde- og leverandøropplysninger

ZPECTER IT SUPPORT behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Personopplysningene lagres i en egen database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.

 

  1. Markedsføring

ZPECTER IT SUPPORT behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene kan bli utvekslet mellom ZPECTER IT SUPPORT AS og tilhørende selskaper Zpecter selskaper men vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.

– NYHETSBREV
Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med de nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. For å kunne sende nyhetsbrevene til riktig person er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse, eller gi samtykke skriftlig på annen måte.

Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre.
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. ZPECTER IT SUPPORT vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

– ADRESSEREGISTER
ZPECTER IT SUPPORT lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder i en egen database. Opplysningene er hentet fra offentlig tilgjengelig kilder, eksempelvis virksomheters nettside. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring for våre tjenester og koordinere dette markedsarbeidet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Personopplysningene knyttet til potensielle kunder slettes innen ett år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold – eller samtykke til lagring er gitt.

– INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
På ZPECTER IT SUPPORT sine nettsider http://www.ZITS.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

– Google Analytics
Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

ZPECTER IT SUPPORT benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere

 

  1. Tjenesteområder

– RÅDGIVNINGSTJENESTER
Blant rådgivningstjenestene ZPECTER IT SUPPORT leverer er, gjennomgang av IT systemer, virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap m.m. Oppdragene for våre kunder kan innebære behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder, herunder blant annet personalia, opplysninger knyttet til arbeidsforholdet, økonomiske opplysninger, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), helseopplysninger, samt opplysninger om mulige straffbare handlinger.

ZPECTER IT SUPPORT vil i disse oppdragene kunne være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av hver enkelt databehandleravtale. ZPECTER IT SUPPORT bistår også kunden med å oppfylle kravene om konsesjon/meldeplikt der dette er nødvendig.

– IT SUPPORT
ZPECTER IT SUPPORT vil ha tilgang til selskapets IT systemer og datamaskiner for å yte support m.v.. Typiske personopplysninger som behandles i den forbindelse er eksempelvis brukernavn, passord, navn, fødselsnummer og annen personalia

ZPECTER IT SUPPORT vil i disse oppdragene være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av hver enkelt databehandleravtale.

En databehandleravtale omtales også som oppdragsavtale!

 

Dine rettigheter

ZPECTER IT SUPPORT sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

  • RETT TIL INNSYN
    Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger ZPECTER IT SUPPORT foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.Dersom du er registrert i ZPECTER IT SUPPORT systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.
  • RETTING OG SLETTING AV MANGELFULLE PERSONOPPLYSNINGER
    Dersom ZPECTER IT SUPPORT behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at ZPECTER IT SUPPORT skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. ZPECTER IT SUPPORT skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.
  • Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.ZPECTER IT SUPPORT skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. ZPECTER IT SUPPORT skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

Personvernombud

ZPECTER IT SUPPORT har et eget personvernansvarlig som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til personvern@zits.no
Eller til ZPECTER IT SUPPORT AS v/Daglig leder.